Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

Ansvarsfulla inköp

För att nå våra hållbarhetsmål, och för att på ett bra sätt kunna hjälpa våra kunder att nå sina, måste vi börja i våra leverantörsled. Genom att vara tydliga med sociala och miljömässiga krav i inköpsskedet ser vi till att frågor kopplade till hållbarhet är på agendan redan från början.

Långsiktigt mål: Noll höga risker 2025

Fokusområdet ansvarsfulla inköp handlar främst om att våga ställa krav, och att följa upp dem. Detta gör vi i första hand genom vår Code of Conduct, som nu är en del av alla nya avtal. Vi kontaktar även leverantörer som tecknat avtal med oss innan koden kom på plats och driver på för att även de skall skriva under på att följa de riktlinjer som uppförandekoden ger. I dagsläget är 82% av vårt inköpsvärde täckt av leverantörer som skrivit under vår uppförandekod. Vi arbetar även aktivt med uppföljningsbesök för att kontrollera att uppförandekoden efterföljs. Här kan du läsa mer om vårt arbete inom hållbarhet.

Aktuella siffror för fokusområdet Ansvarsfulla inköp

Uppdaterad: R12 Q4 2021 (mäts endast på koncernnivå)
Andel inköpt värde från leverantörer som lovat att följa åtagandena i Ahlsells uppförandekod: 81 %​
Andel inköpt värde där leverantörens hållbarhetsarbete följts upp och kontrollerats av Ahlsell: 50 %

Våra inköpsflöden

Ahlsell har två stora inflöden av varor: ​inköp av varor från varumärkesleverantörer ​och egna märkesvaror ​

Inköp av varor från leverantörer och våra egna märkesvaror är varor vi säljer vidare till kund, medan indirekta material och tjänster är sådant vi behöver för att hålla verksamheten igång. Inköpsprocesserna ser lite olika ut men målet är detsamma: noll höga risker.

Inköp av varor från varumärkesleverantörer ​

Inköp av varor för vidareförsäljning står för 88 % av inköpsvärdet 2021. Vi har följt upp 50% av inköpsvärdet genom att göra platsbesök och kontrollera hållbarhetsrutiner hos våra 50 största leverantörer. Under 2022 är planen att vi skall övergå till att kontrollera de leverantörer där vi bedömmer att risken för brott mot uppförandekoden är som störst.

Egna märkesvaror ​

En viktig del av våra inköp är våra egna märkesvaror (EMV). Produkterna utvecklas och tillverkas oftast av våra befintliga leverantörer, främst i Kina. Eftersom vi har ett större inflytande på tillverkningsprocessen för detta flöde så har vi också ett större ansvar. ​

Våra egna märkesvaror ska hålla samma kvalitet och standard som liknande varor i branschen, ha nödvändiga certifikat och följa gällande regler och normer i det land Ahlsell verkar. Dessutom skall alla leverantörer i högriskländer genomgå en inspektion. I Kina har vi ett permanent kontor med inspektörer som arbetar utifrån en ISO-certfierad process och med tydliga rutiner med avseende på lag-efterlevnad, produkt- och leveranskvalitet samt arbetsmiljö. Inspektörerna är utbildade i SA8000 för att på plats säkerställa god arbetsmiljö och att mänskliga rättigheter tillgodoses.

Vår uppförandekod

Ahlsells uppförandekod beskriver det förväntade beteendet hos alla berörda parter – medarbetare, chefer, styrelse och affärspartners – och grundar sig på FN:s Global Compact, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och tillhörande FN-konventioner, ILO:s kärnkonventioner samt OECD:s riktlinjer för internationella företag. Därmed åtar vi oss att följa de tio principerna för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.

 

Vårt mål är att uppförandekoden (eller annan därmed likvärdig uppförandekod) ska gälla för alla våra leverantörer. Därför ställer vi som krav att alla våra leverantörer skall åta sig att följa Ahlsells uppförandekod, eller visa upp en egen kod som är likvärdig. ​

 

Vi har under de senaste åren arbetat aktivt med att identifiera de leverantörer som ännu inte skrivit under bilagan med Uppförandekoden. Under 2021 uppnådde vi en efterlevnadsgrad motsvarande 81 procent av vårt inköpsvärde. Det är ett tapp på 1 procentenheter som beror på ändringar i inköpsmöstren. ​

 

Det är styrelsen som antar och beslutar om ändringar i uppförandekoden. Koncernledningen ansvarar för att uppförandekoden efterlevs, vilket följs upp kontinuerligt inom ramen för den löpande verksamheten.

Våra utmaningar inom fokusområdet Ansvarsfulla inköp

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Även om anständiga arbetsvillkor är en självklarhet i Norden, måste vi vara vaksamma och ställa krav på detta i våra leverantörsled. Branschens råvaruutvinning och produktion sker ofta i länder med sämre kontroll, men även i Norden finns risker. Ofta, men inte uteslutande, är dessa kopplade till utländska underleverantörer eller kontraktsarbetare utan samma anställningstrygghet.

12. Hållbar konsumtion och produktion

Ansvarsfull utvinning och återvinning är en av branschens stora utmaningar. Vi behöver öka vårt fokus på cirkulära processer och premiera cirkularitet. Detta förutsätteren succesiv utfasning av farliga ämnen och ämnen som inte går att cirkulera.

13. Bekämpa klimatförändringarna

Klimatet är vår tids ödesfråga. För att kunna bedriva affärer i framtiden kommer det krävas att detta görs med ett minimalt klimatavtryck. Ahlsell ska halvera CO2-utsläpp från 2016 till 2030 och vara fossilfria 2045.

Våra övriga fokusområden

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript