Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

2018-03-14

Styrelsen i Ahlsell AB föreslår långsiktiga incitamentsprogram

Styrelsen för Ahlsell AB (publ) har idag beslutat att föreslå att årsstämman i bolaget beslutar om att införa a) ett aktiesparprogram riktat till ledande befattningshavare och ytterligare nyckelmedarbetare, och b) ett köpoptionsprogram som riktar sig till ledande befattningshavare.

Aktiesparprogrammet (ASP 2018) i korthet:

 • För att delta i ASP 2018 krävs en egen aktieinvestering i Ahlsell antingen genom nyförvärvade aktier eller ett befintligt aktieinnehav. Deltagare som behåller aktierna under intjänandeperioden och under samma tid är fortsatt anställda av bolaget kan vederlagsfritt erhålla upp till tre aktier för varje aktie som investerats i ASP 2018.
 • Tilldelning av aktier kräver även att ett antal definierade prestationskrav uppnåtts under intjänandeperioden juli 2018 – juni 2021.
 • Prestationskraven beaktar bolagets finansiella mål och avser försäljningstillväxt, EBITA-marginal och aktieavkastning.
 • Maximalt antal aktier i bolaget som kan tilldelas enligt ASP 2018 är begränsat till 1 461 000, vilket motsvarar cirka 0,33% av det totala antalet aktier i bolaget.
 • Baserat på antaganden om maximal investering från samtliga deltagare, en aktiekurs om 52,00 kronor med avdrag för föreslagen utdelning om 1,65 kronor per aktie, en årlig kursuppgång för Ahlsell-aktien om 10%, 5% personalomsättning och 50% intjänande på prestationsnivåerna avseende försäljningstillväxt och EBITA-marginal respektive 100% intjänande på prestationsnivån avseende aktieavkastning, uppgår den uppskattade totalkostnaden för bolaget (inkl. sociala avgifter men exklusive räntekostnad för aktieswap) för ASP 2018 över dess löptid till cirka 39 miljoner kronor.
 • För att säkra aktieleverans till deltagare i programmet kommer Ahlsell att ingå ett aktieswapavtal med en tredje part. Räntekostnader till följd av aktieswapen beräknas uppgå till cirka 1,6 miljoner kronor på årsbasis.

Köpoptionsprogrammet (KO 2018/2022) i korthet:

 • Köpoptionerna ska överlåtas till deltagare till ett pris som fastställs utifrån ett av oberoende institut beräknat marknadsvärde för köpoptionerna.
 • Varje köpoption berättigar till förvärv av en aktie i bolaget under perioden fr.o.m. den 1 juni 2021 t.o.m. den 31 maj 2022.
 • Antalet köpoptioner att överlåtas i bolaget enligt KO 2018/2022 ska vara begränsat till
  447 000, vilket motsvarar cirka 0,10% av det totala antalet aktier i bolaget.
 • Förvärvspriset för en aktie vid utnyttjande av en köpoption ska motsvara 120 % av den genomsnittliga volymviktade betalkursen för Ahlsell-aktien på Nasdaq Stockholm under perioden 4 maj 2018 t.o.m. 18 maj 2018. Om bolagets aktiekurs vid tidpunkten för köpoptionernas utnyttjande skulle uppgå till mer än 170 % av ovan nämnda genomsnittsbetalkurs kommer antalet aktier som varje köpoption berättigar till att minska.
 • De svenska deltagarna kommer att förvärva köpoptionerna till marknadsvärde, vilket innebär att köpoptionerna inte kommer medföra några personalkostnader för Ahlsell. En av deltagarna är dock skattskyldig i Norge och en i Finland, vilket beräknas föranleda något ökade kostnader avseende sociala kostnader och förhöjd sjukvårdsavgift för bolaget avseende dessa deltagare.
 • Säkring av aktieleverans till deltagare i programmet kommer att ske genom att Ahlsell ingår ett aktieswapavtal med en tredje part. Räntekostnader till följd av aktieswapen beräknas uppgå till cirka 0,5 miljoner kronor på årsbasis.

Övrigt:

De huvudsakliga motiven till att införa ASP 2018 och KO 2018/2022 är att uppmuntra till ett brett aktieägande bland Ahlsells nyckelpersoner liksom att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare samt att stärka länken mellan nyckelpersonernas och Ahlsells aktieägares intressen.

Styrelsen kommer inom kort att utfärda kallelse till årsstämman som äger rum den 3 maj 2018 i Stockholm. I samband med detta kommer styrelsens fullständiga beslutsförslag avseende ASP 2018 och KO 2018/2022 offentliggöras.

För ytterligare information kontakta:
Karin Larsson, Chef för IR och extern kommunikation
08 685 59 24, karin.larsson@ahlsell.se

Johan Nilsson, VD och koncernchef
08 685 70 00, johan.nilsson@ahlsell.se

Kennet Göransson, Ekonomidirektör
08 685 7040, kennet.goransson@ahlsell.se

Ahlsell är den ledande distributören i Norden av installationsprodukter, verktyg och förnödenheter för installatörer, byggbolag, fastighetsskötare, industri- och kraftbolag samt offentlig sektor. Det unika kunderbjudandet omfattar över en miljon enskilda produkter och lösningar. Koncernen omsätter drygt 27 miljarder SEK och är noterat på Nasdaq Stockholm. De tre huvudmarknaderna Sverige, Norge och Finland står för cirka 97% av intäkterna. Med cirka 5 500 medarbetare, över 220 butiker och tre centrallager förverkligar vi varje dag vårt kundlöfte: Ahlsell gör det enklare att vara proffs!

Pressmeddelande 14 mars 2018

 

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript