Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

2019-02-18

Ahlsell AB: Kallelse till extra bolagsstämma

På begäran av Quimper AB, som efter fullföljande av sitt kontanta offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Ahlsell AB (publ) (”Ahlsell”) innehar omkring 92,4 procent av totalt antal aktier och röster i Ahlsell, kallas aktieägarna i Ahlsell härmed till extra bolagsstämma måndagen den 25 mars 2019 kl. 14:00 i Roschier Advokatbyrås lokaler, Brunkebergstorg 2, Stockholm. Inregistrering inleds kl. 13:15.

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta vid extra bolagsstämman ska

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 19 mars 2019,
 • dels anmäla sitt deltagande i stämman till Ahlsell senast tisdagen den 19 mars 2019.

Anmälan görs antingen per e-post till ir@ahlsell.se, skriftligen per post till Ahlsell AB (publ), Att: Investor Relations, 117 98 Stockholm eller per telefon till 08-685 70 00 (mellan kl. 14.00-15.00 på vardagar). Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuellt medföljande antal biträden (dock högst två).

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB tisdagen den 19 mars 2019. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om detta.

Om deltagande sker genom ombud eller företrädare för juridiska personer bör fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar i god tid före stämman skickas till bolaget på ovanstående adress. Ett fullmaktsformulär finns att ladda ner på bolagets hemsida, www.ahlsell.com. Aktieägare kan inte rösta eller på annat sätt delta vid stämman på distans.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Beslut om ändringar av bolagsordningen, innefattande bl.a. övergång till brutet räkenskapsår (1 april – 31 mars)
 8. Beslut om antalet styrelseledamöter
 9. Fastställande av styrelsearvoden
 10. Val av styrelse
 11. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 2 och 7-10 – Förslag till ordförande vid stämman, bolagsordningsändringar, antal styrelseledamöter, arvoden och styrelsens sammansättning

Såvitt avser punkterna 2 samt 8-10 har Ahlsell informerats om att Quimper AB kommer att presentera förslag till beslut senast vid extra bolagsstämman.

Såvitt avser punkt 7, föreslår Quimper AB att bolagsstämman beslutar om omläggning av räkenskapsår så att nytt räkenskapsår är 1 april – 31 mars och därmed sammanhängande ändring av bolagsordningen. Quimper AB föreslår vidare att nuvarande räkenskapsår förkortas och därmed omfattar tiden 1 januari 2019 – 31 mars 2019. Orsaken till omläggningen är anpassning till moderbolagets koncern.

För att anpassa bolagsordningen till lagstiftningsändringar, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningens 1 § enligt följande (ändring i kursivt).

Nuvarande lydelse § 1: Bolagets firma är Ahlsell AB (publ)

Föreslagen lydelse § 1: Bolagets företagsnamn är Ahlsell AB (publ)

ÖVRIG INFORMATION

Särskilda majoritetskrav

För giltigt beslut av stämman under punkt 7 erfordras att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Antal aktier och röster

I Ahlsell finns, vid tidpunkten för kallelsens utfärdande, totalt 436 302 187 aktier. Varje aktie berättigar till en röst. Bolaget har vid samma tidpunkt 7 000 000 aktier i eget förvar, motsvarande ca 1,6 procent av totalt antal aktier och röster i Ahlsell, som inte kan företrädas vid stämman.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Handlingar

Bolagsordningen i dess föreslagna lydelse under punkt 7 kommer att hållas tillgänglig hos bolaget (besöksadress: Rosterigränd 12 i Stockholm) och på bolagets webbplats, www.ahlsell.com, senast den 4 mars 2019, liksom att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress respektive e-postadress.

Personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

_________________

Stockholm i februari 2019

Ahlsell AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Karin Larsson, Chef för IR och extern kommunikation
08 685 59 24, karin.larsson@ahlsell.se

Ahlsell är den ledande distributören i Norden av installationsprodukter, verktyg och förnödenheter för installatörer, byggbolag, fastighetsskötare, industri- och kraftbolag samt offentlig sektor. Det unika kunderbjudandet omfattar över en miljon enskilda produkter och lösningar. Koncernen omsätter drygt 31 miljarder SEK och bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm. De tre huvudmarknaderna Sverige, Norge och Finland står för cirka 97% av intäkterna. Med cirka 5 700 medarbetare, över 240 butiker och tre centrallager förverkligar vi varje dag vårt kundlöfte: Ahlsell gör det enklare att vara proffs!

Pressmeddelande, 18 februari 2019

 

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript