Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

2017-03-31

Kallelse till Ahlsell AB:s årsstämma den 4 maj 2017

Aktieägarna i Ahlsell AB (publ) ("Ahlsell") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 4 maj 2017 kl. 16.00 på Musikaliska, Nybrokajen 11, Stockholm. Inregistrering inleds kl. 15.00.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 27 april 2017,

dels anmäla sitt deltagande i stämman till Ahlsell senast torsdagen den 27 april 2017. Anmälan görs på bolagets hemsida www.ahlsell.com, telefon 0771 246 400 eller med post till Computershare AB "Ahlsells årsstämma", Box 610, 182 16 Danderyd. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuellt medföljande antal biträden (dock högst två).

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB torsdagen den 27 april 2017. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om detta.

Om deltagande sker genom ombud eller företrädare för juridiska personer bör fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar i god tid före stämman skickas till bolaget på ovanstående adress. Ett fullmaktsformulär finns att ladda ner på bolagets hemsida, www.ahlsell.com. Aktieägare kan inte rösta eller på annat sätt delta vid årsstämman på distans.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Styrelseordförandens redogörelse för styrelsens arbete
 9. Verkställande direktörens presentation
 10. Beslut om

(a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

(b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, och

(c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

 1. Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer
 2. Fastställande av styrelsearvoden och revisorsarvoden
 3. Val av styrelse och revisorer
 4. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelser av egna aktier
 5. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 6. Beslut om instruktion för valberedningen
 7. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Ahlsells valberedning har lämnat förslag till beslut under punkterna 2, 11-13 och 16 på dagordningen. Valberedningen utgörs av Tomas Ekman, Keravel S.a.r.l. (CVC Capital Partners), Vegard Söraunet, Odin Fonder, Jan Särlvik, Nordea fonder samt Mikael Wiberg, Alecta. Kenneth Bengtsson, styrelsens ordförande, är adjungerad ledamot av valberedningen.

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Kenneth Bengtsson ska väljas till ordförande vid årsstämman.

Punkt 10 b – Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning till aktieägarna med 0,35 kronor per aktie och att avstämningsdag för utdelningen ska vara måndagen den 8 maj 2017. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen betalas ut till aktieägarna torsdagen den 11 maj 2017.

Punkt 12 – Fastställande av styrelsearvoden och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att ett årligt arvode ska utgå med 1 000 000 kronor (tidigare 1 000 000 kronor) till styrelsens ordförande, med 600 000 kronor (tidigare 600 000 kronor) till styrelsens vice ordförande samt med 400 000 kronor (tidigare 400 000 kronor) till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget. Valberedningen har vidare föreslagit att för arbete i revisionsutskottet ska ett årligt arvode utgå med 150 000 kronor (tidigare 150 000 kronor) till utskottets ordförande samt med 100 000 kronor (tidigare 100 000 kronor) till var och en av de övriga ledamöterna. För arbete i ersättningsutskottet föreslås att ett årligt arvode ska utgå med 100 000 kronor (tidigare 100 000 kronor) till utskottets ordförande samt med 50 000 kronor (tidigare 50 000 kronor) till var och en av de övriga ledamöterna. Förutsatt att det är kostnadsneutralt för bolaget kan bolaget medge att arvode faktureras genom av styrelseledamot helägt bolag.

Valberedningen föreslår att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 och 13 – Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer samt val av styrelse och revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av nio ledamöter och att Kenneth Bengtsson, Peter Törnquist, Johan Nilsson, Magdalena Gerger, Satu Huber, Gustaf Martin-Löf, Terje Venold och Søren Vestergaard-Poulsen ska omväljas till styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma, samt att inga suppleanter ska väljas. Vidare föreslår valberedningen att Charlotta Sund ska väljas in som ny styrelseledamot.

Valberedningen föreslår vidare att Kenneth Bengtsson omväljs till styrelsens ordförande.

En redogörelse för valberedningens förslag samt information om samtliga föreslagna ledamöter finns på Ahlsells hemsida, www.ahlsell.com.

Valberedningen föreslår vidare, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har meddelat att Joakim Thilstedt kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Punkt 14 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelser av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, fatta beslut om att förvärva högst så många egna aktier att bolaget vid var tid efter förvärv innehar sammanlagt högst tio procent av samtliga aktier i Ahlsell. Förvärv får endast ske på Nasdaq Stockholm och till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, dvs. intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Vid förvärv som utförs av mäklarföretag på bolagets uppdrag får priset för aktierna dock motsvara volymvägd genomsnittskurs under den tidsperiod aktierna förvärvats även om den volymvägda genomsnittskursen på avlämningsdagen till Ahlsell ligger utanför kursintervallet. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, fatta beslut om att överlåta egna aktier. Överlåtelse av aktier får ske med högst det totala antalet egna aktier som Ahlsell vid var tid innehar. Överlåtelser får ske på eller utanför Nasdaq Stockholm, innefattande en rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Överlåtelse av aktier på Nasdaq Stockholm ska ske till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet. Överlåtelse av aktier utanför Nasdaq Stockholm ska ske till ett pris i kontanter eller värde på erhållen egendom som motsvarar börskursen vid tidpunkten för överlåtelsen på de aktier i Ahlsell som överlåts, med den eventuella avvikelse som styrelsen finner lämplig i det enskilda fallet.

Syftet med ovanstående bemyndiganden avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier är att möjliggöra finansiering av förvärv av bolag och verksamheter genom betalning med egna aktier och att fortlöpande kunna anpassa Ahlsells kapitalstruktur för att därigenom bidra till ett ökat aktieägarvärde samt därtill att möjliggöra säkring av kostnader och leverans sammanhängande med genomförandet av Ahlsells incitamentsprogram.

Punkt 15 – Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare enligt följande.

Riktlinjerna enligt denna policy ska gälla för ersättningar till VD och övriga medlemmar av Ahlsells koncernledning (”Koncernledningen”).

Ahlsell strävar efter att erbjuda en total ersättning som är marknadsmässig och som därigenom förmår attrahera och behålla kvalificerade medarbetare. Den totala ersättningen, som varierar i förhållande till den enskildes och koncernens prestationer, kan bestå av de komponenter som anges nedan.

Fast lön utgör grunden för den totala ersättningen. Lönen ska vara konkurrenskraftig och avspegla det ansvar som arbetet medför. Den fasta lönen revideras årligen. Rörlig lön baseras i huvudsak på koncernens resultattillväxt, lönsamhet och kassaflöde. Den rörliga delen ska inte överstiga 80 procent av den fasta lönen. Styrelsen kommer att på årlig basis utvärdera huruvida ett långsiktigt incitamentsprogram ska föreslås årsstämman eller inte, och om så är fallet, huruvida det föreslagna långsiktiga incitamentsprogrammet ska innefatta överlåtelse av aktier i bolaget. Incitamentsprogram ska omfatta personer i ledande ställning i bolaget som har en väsentlig påverkan på bolagets resultat och tillväxt samt på att såväl bolagets som de individuella uppsatta målen infrias. Ett incitamentsprogram ska säkerställa ett långsiktigt engagemang för bolagets utveckling och implementeras på marknadsmässiga villkor.

Ålderspension, sjukförmåner och medicinska förmåner ska utformas så att de återspeglar regler och praxis på marknaden. Om möjligt ska pensionerna vara premiebestämda. Andra förmåner kan tillhandahållas enskilda medlemmar eller hela Koncernledningen och utformas i förhållande till praxis i marknaden. Dessa förmåner ska inte utgöra en väsentlig del av den totala ersättningen.

Medlemmar i Koncernledningen har att iaktta en uppsägningstid om sex månader vid egen uppsägning samt har rätt till en uppsägningstid om högst 18 månader vid uppsägning från bolagets sida. Inget avgångsvederlag utgår vid egen uppsägning. Vid uppsägning från bolagets sida är medlemmar i Koncernledningen, utöver lön och övriga anställningsförmåner under uppsägningstiden, inte berättigade till något avgångsvederlag.

Styrelsen äger rätt att i enskilda fall och om särskilda skäl föreligger frångå ovanstående riktlinjer för ersättning. Om sådan avvikelse sker ska information om detta och skälet till avvikelsen redovisas vid närmast följande årsstämma.

Punkt 16 – Beslut om instruktion för valberedningen

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om instruktion för valberedningen enligt följande.

a) Ahlsell ska ha en valberedning bestående av fyra ledamöter som representerar de största aktieägarna i bolaget som önskar delta i valberedningsarbetet. Utöver dessa fyra ledamöter ska styrelseordföranden vara adjungerad ledamot till valberedningen.

b) Valberedningen ska konstitueras baserat på de aktieägare som per den sista bankdagen i augusti året före årsstämman har registrerats som aktieägare i den av Euroclear förda aktieboken.

c) Styrelseordföranden ska, så snart information finns tillgänglig gällande de ägandeförhållanden som nämnts ovan, kontakta en representant för var och en av de fyra största aktieägarna i bolaget vilka då har rätt att utse en representant var till valberedningen. Ledamöterna i valberedningen ska offentliggöras senast sex månader innan årsstämman. Namnet på den aktieägare som utsett en ledamot ska offentliggöras.

d) Valberedningen ska utse en ordförande för valberedningen. Ordföranden ska inte vara ledamot i bolagets styrelse.

e) I det fall en eller flera av aktieägarna som utsett valberedningens ledamöter upphör att vara bland de fyra aktieägare som kontrollerar flest antal röster i bolaget tidigare än två månader före årsstämman så ska den ledamot eller de ledamöter som utsetts av nämnda aktieägare lämna sitt uppdrag i valberedningen och den eller de aktieägare som istället är bland de största aktieägarna ska, efter kontakt med ordföranden i valberedningen, ha rätt att utse egna ledamöter till valberedningen.

f) En aktieägare som blivit en av de fyra största aktieägarna senare än två månader före årsstämman ska, istället för att ha rätt att utse en ledamot till valberedningen, ha rätt att utse en representant som ska bli adjungerad ledamot till valberedningen.

g) En aktieägare, som har utsett en ledamot till valberedningen har rätt att avsätta sin utsedda ledamot och utse en ny ledamot till valberedningen. Ändringar i samansättningen av valberedningen ska offentliggöras så snart ändringarna blivit genomförda.

h) Valberedningens huvuduppgift är att föreslå kandidater till styrelseordförandeposten, till ledamöter i styrelsen och till bolagets revisor samt föreslå arvoden och annan ersättning till styrelseledamöterna och revisorn. Valberedningen ska utföra sina skyldigheter i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning och särskilt sträva efter att uppnå en lämplig sammansättning i styrelsen präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund.

ÖVRIG INFORMATION

Antal aktier och röster

I Ahlsell finns, vid tidpunkten för kallelsens utfärdande, totalt 436 302 187 aktier. Varje aktie berättigar till en röst. Bolaget har inga aktier i eget förvar.

Majoritetskrav

För giltigt beslut av stämman under punkten 14 krävs att beslutet biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

Handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, redogörelse för resultatet av ersättningsutskottets utvärdering enligt Svensk kod för bolagsstyrning, valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till styrelse m.m. och information om föreslagna styrelseledamöter samt revisorns yttrande om huruvida de av stämman antagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare följts tillsammans med därtill hörande handlingar såsom styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 § och 19 kap. 22 § aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Ahlsell på adress Rosterigränd 12, Liljeholmen, Stockholm och på Ahlsells hemsida, www.ahlsell.com, senast från och med torsdagen den 13 april 2017 samt sänds till de aktieägare som begär det hos Ahlsell och uppger sin adress. Samtliga ovan nämnda handlingar kommer att läggas fram på stämman. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Ahlsell AB, 117 98 Stockholm eller e-post: arsstamma@ahlsell.se.

_________________

Stockholm i mars 2017
Ahlsell AB (publ)
Styrelsen

Övrigt

Program vid årsstämman:

Kl. 15.00 – Entrén till stämmolokalen öppnas.

Kl. 16.00 – Årsstämman öppnas.

Non-Swedish speaking shareholders

A translation of this notice to attend the Annual General Meeting of Ahlsell AB (publ) to be held on Thursday 4 May 2017 at 4.00 p.m. CET on Musikaliska, Nybrokajen 11 in Stockholm, Sweden, is available on www.ahlsell.com.

För information kontakta:

Anna Oxenstierna, IR-ansvarig, 0708-15 84 85

 

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript