Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

2018-05-03

Ahlsells årsstämma 2018

Ahlsell höll den 3 maj 2018 årsstämma i Stockholm. Ahlsells koncernchef Johan Nilsson presenterade i sitt VD-tal verksamheten och resultatet för 2017 och första kvartalet 2018.

”2017 var ett mycket framgångsrikt år och så här långt har vi också haft en stark start på året.”, sa Johan Nilsson och konstaterade även att marknadsutsikterna ser fortsatt goda ut för resterande delen av 2018.

Fastställande av resultat- och balansräkningar
Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och för koncernen avseende räkenskapsåret 2017. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Utdelning
Stämman beslutade om utdelning om 1,65 kronor per aktie. Avstämningsdag för erhållande av utdelning bestämdes till måndagen den 7 maj 2018. Utdelningen beräknas utbetalas fredagen den 11 maj 2017.

Styrelse
I enlighet med valberedningens förslag valdes som ny ledamot Susanne Ehnbåge samt omvaldes Kenneth Bengtsson, Peter Törnquist, Johan Nilsson, Magdalena Gerger, Satu Huber, Gustaf Martin-Löf, Terje Venold och Søren Vestergaard-Poulsen. Kenneth Bengtsson omvaldes till styrelseordförande och Peter Törnquist omvaldes till vice ordförande.De fackliga organisationerna har till styrelseledamöter utsett Glenn Edlund, Maria Herbertsson och Anders Holger-Nilsson.

Arvode till styrelse
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om arvode till styrelsen enligt följande fördelning: 1 050 000 kronor till styrelsens ordförande, 615 000 kronor till styrelsens vice ordförande och 410 000 kronor till varje styrelseledamot som inte är anställd i bolaget. Därtill beslutades att arvode för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 150 000 kronor till ordföranden för utskottet och 100 000 kronor till ledamöterna och att arvode för arbete i ersättningsutskottet ska utgå med 100 000 kronor till ordföranden i utskottet och 50 000 kronor till ledamöterna.

Revisor
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag och revisionsutskottets rekommendation att omvälja KPMG AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2019. Arvode till revisorerna utgår enligt godkänd räkning. KPMG AB har meddelat att Joakim Thilstedt kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Bemyndigande om förvärv och överlåtelser av egna aktier
Stämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, förvärva och överlåta högst så många egna aktier att bolaget vid var tid efter förvärv innehar sammanlagt högst tio procent av samtliga aktier i Ahlsell. Bemyndigandet syftar dels till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur, dels att möjliggöra för bolaget att finansiera förvärv med egna aktier. Bemyndigandena syftar även till att möjliggöra säkring av kostnader och leverans sammanhängande med genomförandet av Ahlsells incitamentsprogram.

Antagande av långsiktigt aktiesparprogram
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anta ett långsiktigt aktiesparprogram (ASP 2018) riktat till cirka 120 ledande befattningshavare och vissa övriga nyckelmedarbetare som bedöms ha möjlighet att påverka bolagets resultat.

ASP 2018 förutsätter att deltagarna förvärvar eller innehar ett minimiantal aktier i Ahlsell (Sparaktier). Deltagare som behåller Sparaktier fram till programmets avslut i juni år 2021 och fortsätter att vara anställd under denna tid kan erhålla upp till tre aktier för varje Sparaktie utan vederlag (Prestationsaktier). Antalet Prestationsaktier som kan erhållas beror på hur väl ett antal definierade prestationskrav uppnåtts under intjänandeperioden juli 2018 – juni 2021. Prestationskraven avser tillväxt, rörelsemarginal och totalavkastning på Ahlsell-aktien.

Det maximala antal aktier i Ahlsell som kan tilldelas enligt ASP 2018 är begränsat till 1 461 000, vilket motsvarar cirka 0,33 procent av det totala antalet aktier i bolaget. Närmare detaljer om ASP 2018 återfinns i tidigare lämnade offentliggöranden samt på bolagets hemsida.

Antagande av långsiktigt köpoptionsprogram
Stämman beslutade dessutom i enlighet med styrelsens förslag att anta ett långsiktigt köpoptionsprogram (KO 2018/2022). KO 2018/2022 riktar sig till ett tiotal ledande befattningshavare i Ahlsell som bedöms ha en särskild möjlighet att påverka bolagets resultat.

Antalet köpoptioner att överlåtas i Ahlsell enligt programmet är begränsat till 447 000, vilket motsvarar cirka 0,10 procent av det totala antalet aktier i bolaget. Varje köpoption berättigar till förvärv av en aktie i bolaget under perioden 1 juni 2021 - 31 maj 2022. Närmare detaljer om KO 2018/2022 återfinns i tidigare lämnade offentliggöranden samt på bolagets hemsida.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman fastställde de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Instruktion för valberedningen
Stämman fastställde den av valberedningen föreslagna instruktionen för valberedningen.

Fullständiga handlingar kommer att göras tillgängligt på bolagets hemsida www.ahlsell.com.

För ytterligare information kontakta:
Carl-Gustaf Österberg, Chefsjurist
08 685 70 00, carl-gustaf.osterberg@ahlsell.se

Karin Larsson, Chef för IR och extern kommunikation
08 685 59 24, karin.larsson@ahlsell.se

Ahlsell är den ledande distributören i Norden av installationsprodukter, verktyg och förnödenheter för installatörer, byggbolag, fastighetsskötare, industri- och kraftbolag samt offentlig sektor. Det unika kunderbjudandet omfattar över en miljon enskilda produkter och lösningar. Koncernen omsätter drygt 28 miljarder SEK och de tre huvudmarknaderna Sverige, Norge och Finland står för cirka 97% av intäkterna. Med cirka 5 600 medarbetare, över 230 butiker och tre centrallager förverkligar vi varje dag vårt kundlöfte: Ahlsell gör det enklare att vara proffs!

Pressmeddelande, 3 maj 2018

 

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript