Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

Buller

Höga ljudnivåer förekommer på de allra flesta arbetsplatser – men det kan också vara svårt att precisera var gränsen mellan ljud och oljud går. Bullerskador är smygande, orsakar ingen smärta och börjar som ett tillfälligt tillstånd, innan det övergår till en permanent hörselnedsättning. Tyvärr innebär detta att tidiga tecken ofta ignoreras.

Permanenta hörselskador leder till men för livet och påverkar arbetsförmågan, kommunikationsförmågan och livskvaliteten. Med rätt skyddsutrustning går det dock att förebygga skadorna helt.

Aktivt skydd mot bullerskador

Att skydda sig mot buller grundar sig bland annat i:

Eliminera och förebygg
Upprätta tydliga processer; undersök om det går att bygga in och dämpa ljudkällan, eller utföra arbetet längre ifrån ljudkällan.

Mät ljudnivån
Riktvärdet för att börja använda hörselskydd går vid 80 dB - genomför gärna en proffsmätning för att få bättre koll på ljudnivån på arbetsplatsen.

Hörselskydd
Välj rätt hörselskydd - och se till att dessa används.

Vad är buller?

Buller är ett av de största problemen man har ute på arbetsplatserna. Dels för att det förekommer överallt och dels för att det också är svårt att precisera. Vad är ljud och vad är buller?

 

Ljud är tryckvågor som förflyttas och ljudstyrkan mäts i decibel (dB). Hur tryckvågorna svänger kallas frekvens och mäts i Hertz(Hz). Buller är ett oönskat ljud som man upplever som störande, vilket bland annat kan vara stressande. Buller i högre ljudstyrka kan också vara ett skadligt ljus för örat och hörseln. Ett riktvärde för ljud som övergår till oljud (buller) är 80 dB.

Vad är riskerna med buller?

Bullerskador kan leda till permanent hörselnedsättning och utan sin hörsel är det extremt svårt att utföra de flesta uppgifter i vardagen.

 

Vid för starkt ljud kan de ljudkänsliga hårcellerna i innerörat och nervceller i hörselnerven skadas. Hur skadligt buller är beror på hur intensivt ljudet är, hur länge det pågår och hur känsliga hörselcellerna är.

 

Bullerskada är en smygande skada. Det orsakar ingen smärta, orsakar ingen synbar fysisk skada och börjar som ett tillfälligt tillstånd för att sedan bli permanent. Tyvärr leder detta till att tidiga tecken ofta ignoreras. Hjälp söks vanligen först efter 40% hörselnedsättning.

 

Bullerskador leder till allvarliga men för livet och påverkar både arbetsförmågan, kommunikationsförmågan och livskvaliteten. Detta leder till att olycksrisken ökar avsevärt på arbetsplatsen genom att man t.ex. inte hör varningssignaler.

 

Vanliga symptom är ex. isolering, kommunikationssvårigheter, svårt att vara i miljöer där många pratar (restaurangbesök), sluta höra fågelkvitter och syrsor, Tinnitus, hälsoproblem som högt blodtryck, irritation, stress och störd nattsömn.

 

En bullerskada är permanent men kan förebyggas till 100%

Vanligt utsatta branscher inom buller?

Bygg och tung industri är de första branscher man tänker på där man ofta exponeras för höga bullernivåer. Flygplatser, verkstäder, sågverk, gruvor, transport, sjöfart, lantbruk mfl. är några exempel.

 

Det finns många branscher som är mindre tydliga, men där det ofta visar sig i hörselnedsättning i övre medelåldern. Några exempel är kök, restaurang, barnomsorg och äldrevård.

Vad säger lagen?

 • Arbeten ska planeras, bedrivas och följas upp så att bullerexponeringen minskas genom att bullret tas bort vid källan eller sänks till lägsta möjliga nivå. Hänsyn ska då tas till den tekniska utvecklingen och möjligheterna att begränsa bullret. Länk till Arbetsmiljöverkets Bort med bullret-en bra ljudmiljö lönar sig alltid.
 • Arbetsgivaren ska undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna till följd av exponering för buller i arbetet. För att klarlägga om insats-och gränsvärden uppnås eller överskrids ska bullerexponeringen bestämmas och mätningar utföras i den omfattning som behövs. Detta ska planeras och med lämpliga intervall genomföras av en sakkunnig person.
 • Arbetstagarna ska få möjlighet att medverka i de frågor som omfattas av föreskrifterna och i synnerhet i riskbedömning, åtgärder och val av hörselskydd.
 • Åtgärder ska anpassas till arbetstagare som kan vara särskilt känsliga för buller.
 • Vid mer än 80db ska arbetsgivaren erbjuda hörselskydd.
 • Vid mer än 85db ska arbetstagaren använda hörselskydd.

Såhär skyddar du dig mot buller!

 • Eliminera och förebygg. Upprätta tydliga och enkla processer. Ta kontroll över rådande attityd och säkerhetskultur samt skapa ordning och reda. Se över om det går att eliminera riskerna från början genom att t ex bygga in och dämpa ljudkällan, eller kanske går det utföra arbetet längre från ljudkällan?
 • Om man inte kan eliminera eller begränsa bullret tillräckligt använd och välj rätt hörselskydd, En enkel och billig försäkring för att undvika bullerskador.
 • Tillse så att brukare har tillgång till utrustning. Den som skall utföra jobbet måste också vara medveten om riskerna.
 • Genomför löpande riskbedömningar och systematiskt arbetsmiljöarbete. Ha fokus på säkert beteende, skapa goda rutiner och attityder. Detta bidrar till insikter om de risker som finns. (Riskbedömningen skall dokumenteras skriftligt. (AV / AFS)
 • Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas i dessa föreskrifter arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.
 • Använd rätt personlig skyddsutrustning och verktyg. Idag finns det många högkvalitativa hörselskydd som gör din vardag säker. Passform och komfort är en viktig del vilket bidrar till ökad användning av det personliga skyddet.

Här hittar du Ahlsells sortiment av hörselskydd >>

Att tänka på

 • Mät ljudnivå på din arbetsplats. En liten fingervisning kan arbetsmiljöverkets app Buller ge. Men gör en proffsmätning så ni vet mer exakt.
 • Fel isatt propp, dåliga hygiensatser eller tjocka glasögonbågar innanför hörselkåporna kan sänka dämpvärdet med upp till 50%.
 • Tänk efter före och genomför en riskanalys
 • Gör hälsa och säkerhet till en naturlig del i din vardag med arbetsmiljöarbete i fokus.

Övriga riskområden

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript