Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

Hållbar dagvattenlösning i Växjös nya stadsdel Bäckaslöv

2021-03-05

I takt med klimatförändringarna ökar problemen med dagvattenhantering. Det har man tänkt på i Växjö och den nya stadsdelen Bäckaslöv som växer fram. Hit har vi på Ahlsell levererat VA-material till dagvattensystemet som är uppbyggt på ett nytt och långsiktigt hållbart sätt.

I Växjös nya stadsdel Bäckaslöv skapas just nu en genomgående stadsgata med en pampig esplanadliknande karaktär. Utöver att bjuda på en prunkande grönska får gaturummet även en annan viktig funktion som dagvattenmagasin. Syftet är att fördröja vattenflöden och hindra översvämningar vid framtida skyfall.

Växtbäddar med en blandning av biokol och makadam

Stadsgatan, som får namnet Bäckaslövsesplanaden, byggs etappvis och kommer att stå helt klar senhösten 2021. På ena sidan av esplanaden breddas trottoaren för att skapa ett långsamt stråk för gångtrafikanter med sociala ytor och grönska där träd placeras ut i växtbäddar. Vattnet från de intilliggande vägbanorna leds in i bäddarna där det filtreras genom makadam som blandats upp med biokol. Blandningen används dels för att förbättra den vattenhållande förmågan, men också för att binda tungmetaller från dagvattnet. Dessutom bidrar den med näring till träden som är planterade i växtbäddarna och förbättrar jordens förmåga att ta upp och lagra koldioxid. Vid kraftiga skyfall ska esplanaden samspela med en intilliggande park där fördröjningsmagasin på ett aktivt sätt integrerats i en urban lekmiljö.

– Tanken är att biokolbäddarna som går genom hela esplanaden ska ta hand om allt dagvatten. De kan beskrivas som ett gigantiskt dagvattenmagasin som går längs med hela gatan. Överskottet går sedan ut i det normala dagvattensystemet där det transporteras vidare till dammar i flera steg innan det successivt släpps ut i marken, berättar Marlen Lundgren, platschef på Mark & Miljö i Ljungby som ansvarar för mark- och anläggningsarbetet i Bäckaslöv.

Dagvattenmagasin jämnar ut flödet efter skyfall

På Ahlsell arbetar vi aktivt för att leverera material till en ansvarsfull hantering av vatten och avlopp och har levererat allt VA-material till dagvattensystemet i Bäckaslöv. Det som gör just den här anläggningen exceptionell är att det gått åt en mycket stor mängd brunnar som ska ta tillvara på vattnet från de hårdgjorda ytorna. Det handlar om flera hundra perkolationsbrunnar, luftningsbrunnar och regleringsbrunnar.

– Med hjälp av dagvattenmagasin kan man minska belastningen på dagvattenledningar, reningsverk och vattendrag genom att jämna ut flödet under och efter skyfall. Här kan Ahlsell hjälpa till med olika hållbara lösningar som effektivt förhindrar översvämningar, skador och utsläpp. Vi vet att just skador på fastigheter i samband med översvämningar ökar, vilket leder till att försäkringsbolagen varje år får betala ut stora belopp, säger Lars Andersson, divisionschef inom VA på Ahlsell.

 

Mer för dig som jobbar inom VA & Mark

VA & Mark Hållbarhet

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript