Vår uppförandekod

Ahlsells Uppförandekod beskriver det förväntade beteendet hos alla berörda parter – medarbetare, chefer, styrelse och affärspartners – och grundar sig på FN:s Global Compact, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och tillhörande FN-konventioner, ILO:s kärnkonventioner samt OECD:s riktlinjer för internationella företag. Därmed åtar vi oss att följa de tio principerna för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.

Vårt mål är att Uppförandekoden (eller annan därmed likvärdig uppförande-kod) ska gälla för alla våra leverantörer. Därför ställer vi som krav att alla våra leverantörer skall åta sig att följa Ahlsells uppförandekod, eller visa upp en egen kod som är likvärdig. ​

Vi har under de senaste åren arbetat aktivt med att identifiera de leverantörer som ännu inte skrivit under bilagan med Uppförandekoden. Under 2020 uppnådde vi en efterlevnadsgrad motsvarande 82 procent av vårt inköps-värde. ​

Det är styrelsen som antar och beslutar om ändringar i Uppförande-koden. Koncernledningen ansvarar för att Uppförandekoden efterlevs, vilket följs upp kontinuerligt inom ramen för den löpande verksamheten.

.